نیروانا

آرامشت را به هیچ کس و هیچ چیز وابسته نکن تا همیشه آن را داشته باشی...

تیر 94
1 پست